Podstawą rozwoju każdego przedsiębiorstwa są strategiczne plany i śmiałe zamierzenia kreowane przez jej liderów. Kreślone przez nich cele przekładane są na praktyczne działania organizacji. Ważne, aby to przełożenie odbywało się w sposób uporządkowany, tak aby cele osiągnięte w praktyce były zgodne z celami nakreślanymi w wizji.

Przełożenie celów, wizji i misji przedsiębiorstwa na skonkretyzowaną strategię lub plan rozwoju pozwala, z jednej strony, na systematyczne dążenie do osiągnięcia zamierzonych celów, a z drugiej strony, na świadomą ich korektę celów w wyniku zdobytego doświadczenia. Zdecydowana większość mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce nie posiada opracowanej i wdrożonej strategii lub planu rozwoju, tj. dokumentu o określonym horyzoncie czasowym, który pomagałby przekuwać wizję w rzeczywistość.

Państwa organizacja może to zmienić! Zapraszamy do udziału w projekcie „Przedsiębiorcy stawiają na rozwój”, w którym 90 przedsiębiorstw z sektora MMŚP działających na terenie województwa łódzkiego ma szansę na intensywny rozwój. Dzięki specjalistycznym usługom doradczym Państwa firma otrzyma opracowany kompleksowy plan rozwoju oraz doradztwo w zakresie jego wdrożenia, który pomoże Państwu w zwiększeniu konkurencyjności na dzisiejszym, trudnym rynku.

Przygotowując się do realizacji projektu, nasi eksperci zaplanowali działania zmierzające do efektywnego opracowania planu rozwoju Państwa organizacji. Wykorzystane w procesie zostaną:

 • Działania doradcze – nasi doradcy poznają specyfikę Państwa firmy, aby następnie wesprzeć Państwa w opracowaniu planu rozwoju. W trakcie działań doradczych mogą być analizowane finansowe, rynkowe, organizacyjne oraz rozwojowe aspekty funkcjonowania przedsiębiorstwa. Szczegółowy zakres doradztwa będzie dobierany indywidualnie do Państwa organizacji.
 • Diagnoza kompetencji pracowników – jednym z ważniejszych etapów działań doradczych będzie diagnoza potencjału Państwa pracowników oraz zaplanowanie działań rozwojowych, które wyniosą ich na kolejny poziom zaawansowania kompetencji. Co ważne, w procesie tym wykorzystane zostaną profesjonalne narzędzia diagnozy kompetencji – których komercyjne wykorzystanie poza projektem jest bardzo kosztowne. Dzięki badaniu uzyskacie Państwo rzetelny i uporządkowany obraz kompetencji i potrzeb rozwojowych Państwa pracowników

Efektem powyższych działań będzie wypracowany wspólnie z naszymi doradcami Plan Rozwojowy - dokument o określonym horyzoncie czasowym określający cele strategiczne przedsiębiorstwa oraz kierunki proponowanych zmian, których osiągnięcie przyczyni się do zwiększenia jego konkurencyjności. W zakresie rozwoju Państwa pracowników otrzymacie Państwo także rekomendację dalszych działań rozwojowych, w tym z wykorzystaniem dofinansowania UE w ramach np. Bazy Usług Rozwojowych.

Projekt „Przedsiębiorcy stawiają na rozwój”, realizowany jest przez Regionalny Związek Pracodawców Prywatnych Ziemi Łódzkiej dzięki dofinansowaniu przyznanemu przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu 01.07.2016-30.06.2018

Wysokość dofinansowania dla projektu wynosi 1 261 025,28 zł

Europejski Fundusz Społeczny - www.efs.gov.pl

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości - https://power.parp.gov.pl

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn - link.

Dlaczego warto?

Przedsiębiorstwo w ramach wsparcia w procesach rozwojowych otrzyma nie tylko diagnozę swojej obecnej sytuacji, ale przede wszystkim otrzyma wyraźne wskazówki, co zrobić aby:

 • uzyskać oszczędności na działaniach firmy
 • zyskać więcej ze sprzedaży swoich usług lub produktów
 • skorygować te działania, które przynoszą straty
 • oferta firmy wyróżniała się na tle oferty konkurencji
 • zwiększyć efektywność firmy
 • określić mapę ryzyka dla elementów swojej działalności
 • określić nowe kompetencje i zasoby wiedzy potrzebne firmie
 • stworzyć dokumentację niezbędną do ewentualnego sięgania po dofinansowanie zewnętrze (np. po fundusze unijne) lub też do oferty inwestorskiej

Uczestnicy projektu

Projekt „Przedsiębiorcy stawiają na rozwój”, skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działających na terenie województwa łódzkiego. tj. do podmiotów posiadających na terenie woj. łódzkiego:

 • Siedzibę, zgodnie z dokumentem rejestrowym i/lub
 • Struktury organizacyjne, np. filie, oddziały itp. i/lub
 • Dostawców lub odbiorców.

Przedsiębiorstwo może wziąć udział w Projekcie i stać się Beneficjentem Pomocy przy spełnieniu następujących warunków:

 • Należy do sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działających na terenie woj. łódzkiego.
 • Spełnia warunki niezbędne do otrzymania Pomocy de minimis
 • Nie posiada opracowanej i wdrożonej strategii lub planu rozwoju, tj. nie posiada dokumentu o określonym horyzoncie czasowym, podpisanego przez kierownictwo przedsiębiorcy, który określałby cele i mierniki celów, które mają zostać osiągnięte.
 • Zadeklaruje wdrożenie opracowanego w ramach projektu Planu Rozwojowego.
 • Nie jest uczestnikiem innych projektów złożonych przez Projektodawcę w odpowiedzi na konkurs nr POWR.02.02.00-IP.09-00-002/16, tj. wsparcie, o które się ubiega nie pokrywa się z innym uzyskanym wsparciem.
 • Podpisało umowę projektową

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą i udziału w projekcie!